این وبلاگ مربوط به گروه زبان و ادبیات فارسی آموزش و پرورش شهرستان بابل است و به صورت گروهی اداره می شود.
دوشنبه 28 دی‌ماه سال 1388
طرّاحی آموزشی

به نام خدا 

نام درس:        پایه:      مدّت:       هدف کلّی:           نام دبیر:         نام آموزشگاه:      شکل کلاس:

مراحل تدریس

روش تدریس

مواد و وسایل آموزشی

فعّالیّت یادگیرنده

زمان به دقیقه

الف ) بخش مقدّماتی:

              

ب ) اجرای ارزش­یابی ورودی :

 

ج) ایجاد انگیزه:

 د ) ارائه­ی تدریس :

 

هـ ) خلاصه و جمع بندی:

و ) ارزشیابی پایانی:  

ز ) تعیین تکلیف :   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

به نام خدا

نام درس:       پایه:       مدّت:       هدف کلّی:         نامدبیر:           نام آموزشگاه:               شکل کلاس:

اهداف رفتاری: درپایان این درس از فراگیران انتظار می­رود تا بتوانند:

الف) دانستنی­ها و مهارت­ها (حیطه­ی شناختی- مهارتی)

ب) نگرش­ها (حیطه­ی عاطفی)

     

 

رؤوس مطالب

هدف­های جزئی

دانش­آموزان پس از گذراندن این­درس­بتوانند:

ارزش­یابی ورودی (تشخیصی)

از دانش­آموزان انتظار داریم به سؤالات زیر پاسخ دهند.

  نتیجه       

+

+

+

+

+

ارزش­یابی پایانی

به نام خدا

                نام درس:                پایه:             مدّت:                     هدف کلّی:                            نام دبیر:                                 نام آموزشگاه:                        شکل کلاس:

مراحل تدریس

روش تدریس

مواد و وسایل آموزشی

فعّالیّت یادگیرنده

زمان به دقیقه

الف ) بخش مقدّماتی:

              

ب ) اجرای ارزش­یابی ورودی :

 

ج) ایجاد انگیزه:

 د ) ارائه­ی تدریس :

 

هـ ) خلاصه و جمع بندی:

و ) ارزشیابی پایانی:  

ز ) تعیین تکلیف :